<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Momen


Menangis seperti ombak~untuk membasuh kesan telapak kamu...di pantai hati ini.
Namun memori tak pernah akan terbit senipis rupa kabus
~Apa yang kamu berniat biar terhapus~biar termampus
Akan berkepul muncul tertera di awan.Bersarang mengait-gait terelok.
Menghantui masa depan..selama nyawa bersarang di badan.
Sumpahan apa ini ?~Memori mengikat dirinya umpama bayang.
Terdetik cahaya menitik-Terlahir ia muncul mengusap diri ini.
Apa kamu mampu ajari aku selafaz mentera pelupa ?
Apa kamu punya kuasa sehebat dewa-dewa purba ?.
Aku anak manusia~apa yang lekat di mata.akan tinggalkan grafiti tatu di hati.
Maka terpasung aku di pantai ini.Menyental setiap ingatan.
Biar pasti hapus selamanya~Atau biar terhanyut buat sementara.

“Momen”

 1. Blogger Suzie Yusuh Says:

  memori mana yang takkan terhapus?
  bahkan manusia..
  berkuasa pemerintah,
  ke tanah juga akhirnya..
  bahkan kita insan,
  serba serbi lengkap..
  ke tanah juga akhirnya..
  bahkan memori itu,
  seindah atau seburuk mana juga akan terkubur dengan sendirinya ~

 2. Blogger Muhammad Says:

  Cik Suzie~ terima kasih :-) cantik susunan bahasa kamu