<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Duduk Dan Lukis

Tiada yang lebih dapat mengembirakan aku.
Selain dapat duduk melukis dengan tenang di hujung minggu.
Seorang melayan imaginasi dan merawat rasa gundah sendirian.
Melukis memang terapi terbaik.Untuk meranapkan semua masalah.

“Duduk Dan Lukis”

 1. Blogger Nurarnida Sabrina Says:

  Kau pandai melukis x apa lah. Kalau utk org mcm aku, menconteng pun cukup lah.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik Nurardina~maka jadilah peconteng yg terbaik. :-)

 3. Blogger Aj Abdullah Says:

  orang yang selalu kata mereka x pandai melukis sebenarnya ialah mereka yang hanya menganggap benda yang cantik sahaja sebagai lukisan. hmmmm

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Aj~betul kata kamu