<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tangis

i
Tuhan hanya bekalkan kamu~dengan tangisan yang paling murah,waktu kamu tiba ke dunia.
Kerna keping-kepingan air mata,hanya laku~sewaktu berurusan dengan-Nya.

ii
Dalam mendung~air mata ku tersembunyi di dalam hujan.
Dalam cerah~air mata ku tersejat dalam bayangan bahang.
Hanya tuhan saja yg tahu~sedalam mana,air mata ini pernah memenuhkan lautan.

iii
Tiada tangisan yang terlalu buruk~menangislah..kerna dimata-Nya.
Teriak Tangisan kamu..seindah butir-butir embun di sarang lelabah.

“Tangis”