<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Seharian

Seharian aku cuma duduk melukis~bagi menghilangkan bosan.
Melakar-lakar kosong,dan inilah saja hasilnya.Membosankan bukan ?.

“Seharian”

 1. Blogger bukankosong Says:

  terrer ok! :P

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  bukan kosong~hurm,masih banyak yg perlu diperbaiki.

 3. Blogger Juwita Says:

  Sangat cantik. :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  sarah~terima kasih kembali.

 5. Blogger Smart Rental Malaysia Says:

  bagi org biasa mcm sy..ianya sgt cntik!

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  lady.fw~terima kasih :-)

 7. Blogger mimizuzuhaha Says:

  suka tengok artwork ko =)
  rajin betul ko lukis yang kecik-kecik. lukis la lagi ye. aku slalu tengok blog ko

 8. Blogger mimizuzuhaha Says:

  aku pinjam gambar artwork ko letak kat blog =)

 9. Blogger MORIBAYU Says:

  mimizuzuhaha ~ Salam

  Terima kasih kerna sudi untuk menghargai hasil kerja me.

  Yups,jika me ada kelapangan sudah tentu me akan duduk melakar dan mewarna seperti selalu.  :-)