<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tumbuh

Ada cinta yang disemai Sang Takdir~Mahu mekar tumbuh pada tangan.
Apa telapak ini cukup gembur~untuk menatang satu kehidupan.
Apa daging ini cukup lembut~untuk mengusap tertib hadiah Tuhan.

Ajari aku~untuk menjaga hati kamu.Aku cuma anak kecil tak punya rasa.
Ampuni aku saja~jika aku bertepuk tangan..meranap sebelum menuai.
Kerna manusia berhati manusia seperti aku~Tak pernah punya pintar.

Aku mahu kita gembira~Aku mahu kamu berkongsi sama.
Ayuh kita duduk di sofa~Bicara semua cerita hikayat lama.
Untuk mengundang lena di sepanjang musim bahang yang terakhir.

Di kelongsong dada kamu~Aku labuhkan sebutir akal yg memuja nama kamu.
Wajah aku gerhana kekal~dibias tumpah sinar wajah kamu yg merembulan.
Hingga Cik bulan membunuh diri~kerna kau mampu terbit terang pada siang hari.

Sinar dua mata kamu~mengerling aku setia-Seperti 2 komet yang berlari.
Gelap harapan aku~yg gelita lagi likat sehitam gagak-Mula sesamar subuh.
Sejuk kata bicara kamu susun-sempurna..buat aku seperti dipeluk kabus pagi.

Aku tak mahu cinta ini tumbuh~kerna apa yang mekar pasti dicium lumat layu.
Biar-biar kita saling merindu.Terpisah masa terpinggir jauh diseret waktu.
Dendam berahi kekal terbalas~takdir dan percaturan biar berselirat kekal.

Kamu melengkapkan aku-Seperti senja yang melekatkan petang dan malam.
Lalu aku bina sebuah mimpi baru~Ada seruang-Untuk kamu lena bertandang.
Biar ini putaran abadi mengejar kekal-Biar cerita ini tak kenal penamat.

“Tumbuh”