<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hidup

Syukur~kerna pada hari ini.Aku sudah ada punya beratus sebab untuk teruskan hidup dengan rasa gembira.Pada usia 28 tahun~aku kira,aku sudah pun mempunyai sebuah kehidupan yang  telah lama aku inginkan.Ada kawan-kawan rapat yang kurang dari 10 orang~Tiada beban hutang yang besar ataupun lawan.Telefon tangan yang tak pernah dipakai selama 2 tahun~dan hanya membayar caj rm10 untuk setiap 3 bulan.Aku masih mahu~hidup bersederhana seperti yang telah ibu-bapa aku ajarkan~Dengan memiliki sepasang selipar untuk ke semua tempat-Sepasang kasut untuk semua majlis dan acara.Dan yang paling penting sekali~Aku akan usaha untuk pergi kemana saja.Yang aku terasa mahu dan mampu untuk jejaki.Hidup ini terlalu pendek dan pantas,untuk tidak dihiraukan.Jadi untuk setiap detik yang menitik~Untuk setiap saat yang sejat.Aku hanya mahukan yang terbaik untuk semua.Selepas melihat kepada semua aspek ini.Memandang tenung pada setiap babak jatuh bangun.Aku telah mempelajari satu perkara penting~tentang kehidupan yang telah aku lalui.~

Ianya bukanlah tentang menjadikan diri kamu teramat hebat~
Tetapi bagaimana membina apa yang kamu rasa sempurna.

“Hidup”

 1. Blogger Abir Abhar Says:

  inspiring

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  abir~ :-) sudah tentu kamu juga,boleh memberi inspirasi.

 3. Blogger Unknown Says:

  love this. live your life.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Amir~yups,live your life...sampai ke tahap yang kamu mampu dan mahu.