<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sushi

Selalunya aku belanja sekitar rm50-60,jika duduk makan sushi di restaurant Jepun.
Dan hari ini,aku cuma belanjakan 15 ringgit.Untuk membuat gulungan sushi sendiri.
Ahhhh~rasanya mmg tak banyak bedanya dengan yang dihasilkan oleh sang pakar.
Hahaha mulai hari ini.Errr Sayonara kepada Sushi King & semua restauran jepun.

“Sushi”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  baguslah dia nih.... pandai masak...

 2. Blogger ceksumolek's Says:

  lpas baca sesuatu pasal makan mentah ni terus takut nk makan shushi.. kalo nak pon, buat sndri jer.. cacingg cacingg~ erkkk?

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  shaz~untuk diri sendiri boleh lah lagi.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi~Baca doa makan,insya allah selamat di dunia dan akhirat.

 5. Blogger Aj Abdullah Says:

  Oooooh jelesnya. nak buat gak ar pas nih. hmmmmm

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Aj~kamu harus mencuba :-) Sedap+Jimat Belanja=Yippaaaa sedap wowowowow