<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Menu

Ini menu berbuka yang telah aku masak.Kos memasak adalah kurang dari Rm 15.00.
Bulan Puasa memang sentiasa menawarkan seribu satu jenis pilihan makanan.
Tapi maaflah,aku mmg sudah mati niat untuk terus berbelanja di Bazar Ramadan.
Lebih puas rasanya jika memasak sendiri.Jimat masa-belanja dan yang paling penting..
'Aku tak terjerumus ke dalam dosa nafsu makan tak terkawal dan pembaziran liar '.

“Menu”

 1. Blogger Afeeqa Says:

  sushi separuh gulung. :D

 2. Blogger alhariesz Says:

  alamak...menggiurkan...

  untung future wife megat...hehe

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Afeeqa~seaweed saiz besar habis stock,tinggal yg kecil jadi buat sahaja bebola nasi.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez~hurm,kamu patut mencuba...senang sajalah.