<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Malas+Bakat=

Fakta : Otak aku mampu berkerja dan menjana 'Idea' selama 256 jam tanpa henti.
Kenyataan : Tapi sayang..hampir kesemua idea-idea hebat itu,terkubur tanpa di kongsikan.
Impian : Semoga besok pagi nanti,tangan dan jari ini boleh menjadi serajin otak.

“Malas+Bakat=”

 1. Blogger Aisumi Chan Kawa'i Says:

  wow~ boleh buat animasi cerita cartoon..

 2. Blogger alhariesz Says:

  masalahnye, malas2 pun cantik...

  mintak sket talent tuh bleh?

  ngahahahahahhaha

 3. Blogger Muhammad Says:

  Aisumi~moga makbul doa kamu itu.

 4. Blogger Muhammad Says:

  Alhariez~harap......bakat itu mampu diberi pada semua.

 5. Blogger Aj Abdullah Says:

  "...hampir kesemua idea-idea hebat itu,terkubur tanpa di kongsikan..."


  sesuatu yang sangat sayang kalau saat perkara tu berlaku kan?

 6. Blogger Muhammad Says:

  Aj~Jadi sila pastikan benda itu tak akan...dan seharusnya berlaku.