<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Teman

Setiap hari~Apabila aku sedang tekun melukis.Kucing ini pasti menunggu di sisi jadi teman.
Walaupun kelihatan sangat manja.Tapi bila aku datang dekat,pasti melintang pukang dia lari.
Wah memang kerek sungguh.Dengan muka-bulu-ekor kembang sebegitu.Patutlah bongkak !.
Aku berikana nama 'Mafia'.Sebab selalu terbalikan tong sampah~kerna mahu mencari makan.
Aduhai...memang letih setiap hari.Bila melihat sampah bertaburan dikerjakan oleh sang 'Mafia' kerek.

“Teman”

 1. Blogger nufab Says:

  sebelum dia selongkar mungkin patut letak siap-siap di tepi tong sampah. hihi.. mungkin lepas tu kalau datang dekat dia dah tak lari..boleh tukar nama jadi 'mafia manja' :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Lah yer ke ! Manalah kita tahu.kita tiada membela kucing.oh ok nanti me cuba buat.hohoo terima kasih ya cik nufab

 3. Blogger nufab Says:

  tapi kalau taktik tu tak berjaya, mohon maaf awal2 la yer ;)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik nufab,insya allah pasti boleh..jika tak.me bomohkan si mafia ini.kasi lembut sedikit hati dan perasaan ..hahahhaha

 5. Blogger ceksumolek's Says:

  muka dia pon garang~ grrrr~

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  aisumi~sombonglah meow nieh.Bila mahu beri makan,baru dia mai dekat.Jika tak memang dah lari melintang pukang.Jika kita cuba peluk.