<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sibuk+Sibuk=Banyak Kesibukan

 2 minggu cuti sekolah berlalu.Aku tidak pergi kemana-mana pun.
Hanya menyelesaikan semua hal-hal kerja yg menanti diusaikan.
Syukurlah~Semua kerja sudah berjaya disiapkan mengikut waktu.
Sekarang adalah waktu terbaik untuk tersenyum & berhati gembira.
Berlari makan tengahari di 'Seoul Garden' dan tidur sepanjang hari.

“Sibuk+Sibuk=Banyak Kesibukan”

  1. Blogger jejaka anggun Says:

    rambut pintal pintal.

  2. Blogger Muhammad Says:

    Shaz~tak cukup pintal lagi.TUnggu panjang lagi.