<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Musim Panas

Seminggu ini~Setiap hari bermula dengan silauan panas lagi terik.
Aku cuma mampu tergolek di depan talibesen.Bersama segelas ribena sejuk.
Aku tak mahu buat apa-apa.Atau melakukan apa-apa.Aku cuma mahu lena.

“Musim Panas”

 1. Blogger halu saje Says:

  ilham itu. syukur..
  suka karya2 kamu!! =)

 2. Anonymous Anonymous Says:

  Ribena sejuk ? Kelasss ko jah ! La la la larikkkkkk . . .

 3. Blogger ceksumolek's Says:

  panas2 nak tido pon xboleh.. rasa macam mahu pergi mandi dekat waterfall :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  aisumi~me sudah kepingin mahu ke pantai.Harap musim jerebu ini,akan cepat berlalu.

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  sean~Yups ribena sejuk. :-)