<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Adobe

Errrr...ada sesiapakah yang tahu.Dan teramat sudi untuk membantu saya.
Dimanakah saya boleh dapatkan program Adobe Photoshop-Adobe Illustrator ?.
(Kalau boleh cd cap tengkorak dan tulang bersilang.Hurm dimanakah nak cari ?)

“Adobe”

 1. Blogger Unknown Says:

  kat mines shopping fair ada beberapa.
  saya selalu p kedai jual PC accessories menghadap kedai2 telepon. CD2 diselindung dgn penghadang kat tgh kedai.
  Kan ada kedai handphone samsung reseller yg besar tu. jln smp ke tgh. then depan skit lagi, dlm 2-3 kedai.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  en aman~oh terima kasih untuk info ini.

  :-)