<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sebalang Bakat

Aku fikir bakat aku banyak.
Aku lupa kudrat aku cetek.
Aku fikir karya aku agung.
Aku lupa darjat aku nipis.
Aku fikir aku akan berakhir.
Aku tak lupa...aku sentiasa bermula.

“Sebalang Bakat”

 1. Blogger nars Says:

  dont "bottle up" your talent.
  abstrak betul :D

  jiwa seni tak berhenti utk menggelegak. walau banyak mana cawan yg tersedia, tak mampu diisi ke semuanya.

  doakan sy utk mengembara:) inspirasi dan motivasi sentiasa ditagih di sini!

  Jazakallah~

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  salam

  hati kamu umpama mangkuk tanah.
  isikan dengan air yg paling segar...kamu pernah jumpa.

  dan curahkan kepada pokok paling nazak,yang pernah kamu ketemu.