<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Warna

Aku menghabiskan 30 minit untuk mencari pilihan warna yang sesuai.
Kerna aku selalu percaya~dunia sebenar terlalu 'pudar' untuk dipuji.
Adakah ini bermaksud aku tak berlaku 'Jujur' ?.Menipu diri sendiri ?.
Oh tidak~kerna sewaktu merakam gambar.Aku cuma mencari sisi.
Aku tak pintar membina domba.Aku cuma bina apa yang aku 'Rasa'.

“Warna”

 1. Blogger i'm shin... i'm inesen Says:

  Lihat pada si pelangi
  Seribusatu dimensi
  Warna sari dalam sinar hidup kita
  Menghiasi alam ini
  Inspirasi dunia seni
  Kusyukuri cindera mata Maha Esa

  Dalam ku mencoba mengejari cita
  Aneka warna nan menawan hidupku
  Cinta teman setia menolong segala
  Terima kasih kuucapkan padamu

  Oh warna warna pada dunia
  Ku terpesona, kau teristimewa
  Oh warna warna bagai bicara
  Menyeli hati sanubariku

  Ada kalanya kelabu
  Membuat hatiku pilu
  Tersenyum ku bila warna ceria tiba
  Berbagai cerita rupa
  Emosi suka dan dunia
  Mewarnai kehidupan alam maya

  Warna sari pagi mendamaikan hati
  Tergambar indah suasana di jiwa

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  terima kasih shin
  terika kasih inesen

  :-0

 3. Blogger i'm shin... i'm inesen Says:

  menunggu di update.. selalu tunggu.. tp xde

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  jangan tunggu..nanti kamu kecewa.
  sabar saja...kerna itu pasti kamu ada.