<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Trofi

Selama ini aku sudah pergi mengambil beratus-ribu keping gambar.
Dan ini adalah di antara 'Trofi' yang terbaik,yang pernah ada di dalam koleksi.
Ahhh,alangkah bagusnya.Jika aku boleh mengambil gambar sebegini setiap hari.

“Trofi”

 1. Blogger Zamri A. Says:

  Wah, I like this kind of photo so much. Simple tapi ada unique storyline about daily life. Added with the men wearing traditional garment, mmg sgt awesome this pix! :)

 2. Blogger Muhammad Says:

  zamri~yups,bukan mudah nak ambil gambar sebegini.Rasa bertuah sangat,sebab dapat peluang untuk merakam.

  sekarang me mahu print dan framekan gambar ini.

 3. Blogger ryann Says:

  wow

 4. Blogger Muhammad Says:

  Salam


  Hai..Ryann

  :-)