<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tandoori

Satu-satunya makanan yang aku boleh makan di kedai mamak~Ialah Roti Naan.
Dan satu-satunya Naan Tandoori terbaik adalah di Restoran Estana Curry House.
Ayam di potong dengan besar.Diperap dan dibakarsempurna dengan rempah yang pedas.
Dimakan pula bersama roti naan yang dihidang panas.Ini memang 1 hidangan dari syurga.
Err..dan telah berjaya membuatkan aku terlupa sekali lagi.Yang aku adalah seorang Vegan.

“Tandoori”

  1. Blogger Zamri Says:

    Sedapnyer tengok! Nak kena cari tandoori nan jugak.... but here, it's 'none'. :)

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Zamri~Huh,di planet mana kamu tinggal ?.


    Hurmm...tandoori biasanya ada di kedai mamak.Dan selalunya dijual jam 4-5 petang ke atas.

    Cuba try google.Mana tahu ada kedai berhampiran ada yg menjual.Moga kamu berjumpa ya :-)