<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rumah

Lewat malam tadi,aku ke Seven-E mencari susu soya dan sebuku roti. 
Di tepi tangga kedai.Aku melihat ada sebuah rumah dan pemiliknya.

“Rumah”

 1. Blogger Wani Says:

  Haha, eee, comelnya!
  Tp gaya mcm trpaksa je tidur dlm tu..

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  alah sian...

 3. Blogger Muhammad Says:

  cik wani~Memang comel.Tapi kesian dia,sebab kesejukan.

  :-(

 4. Blogger Muhammad Says:

  Shaz~Me bagi kucing itu nama 'Latika'.

  Harap dia akan jumpa 'Salim' selepas ini.

  ;-)

 5. Blogger *Arr Says:

  mata dia berkata-kata.. kesian T^T

 6. Blogger Muhammad Says:

  :-(

  harap meow itu,akan dapat tuan yg baru.Insya allah

 7. Blogger Aisumi Chan Kawa'i Says:

  ambil saya.. bawa saya balik.. *katakucingtu*

 8. Blogger Muhammad Says:

  Aisumi~Yay,menculik kucing boleh didenda tau !! hahahahaha.

 9. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  rumah dia.

  *tersentuh [gambar paling jujur]

 10. Blogger Muhammad Says:

  naem~yups rumah dia :-)