<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Oreo

Ada sekeping biskut oreo~Aku pecahkan jadi 2.
Satu untuk kamu...Satu serpihan lagi untuk aku.

~Kau habiskan secawan susu..dengan satu teguk. 

“Oreo”

 1. Blogger Sis AI Says:

  Wah. Satu teguk?
  Oreo.. Jarang makan, tp time beli ais-krim McD, msti nk cmpur Oreo. Bab tu je sedap bg sy, hehe!

 2. Blogger alhariesz Says:

  sabar ye

  itu menunjukkan sayang kamu tidak berbelah bahagi

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  sis al~Me memang selalu beli.Letak dalam peti sejuk (pada bahagian beku).Dan akan makan pada waktu tengahari yang panas..Ahhh,memang sedap sekali.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Alhariez~Pengorbanan dan Kesetian,mmg 2 perkara yg berbeza bukan ?.