<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kata

Siang aku subur Sunyi~Kerna kau tak Jaga.
Malam aku mekar Jaga~Kerna kau abadi lena.
Percikan air mata ini~tak akan sedarkan kamu.
Biar...doa aku berdentum.Walau...ratap berlagu.


Jika hari boleh diputar~Akan ku tunggang ke rumah kamu.
Memintas maut dan takdir.Pertama tiba dari segalanya.

Aku tak terniat..untuk selamatkan kamu agar bernyawa.


Kerna..
Aku cuma ingin menguriskan kata:
'Jika kau terlatar..di atas tilam pusara.
fatehah sumbang itu akulah empunya.'
 

“Kata”

  1. Blogger alhariesz Says:

    meskipun sumbang, di hadapan-Nya, FATIHAH itulah sebaik-baik hadiah, dan anugerah dari kamu untuk dia, paling ikhlas dari hati putih mu

    kerna tiada manusia yang sempurna

  2. Blogger Muhammad Says:

    Alhariez~Terima kasih.Kerna kata-kata kamu memang cukup sejuk,untuk membasuh luka di rasa ini.

    :-)