<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sembunyi

Kamera bagi aku,adalah sebuah topeng muka.
Melindungi setiap emosi dan perasaan sebenar.
Aku tak pernah pintar berkarya.Aku cuma fikir...
'Gambar' cumalah sebuah biasan puisi kiasan.

“Sembunyi”

  1. Blogger jejaka anggun Says:

    cik mat!! bile nak amik pic saya!!!

  2. Blogger Muhammad Says:

    shaz~Huik Sabau lah ;-)Nanti kita jumpa,me snap ya.

    Selamat Hari Wanita kepada kamu...hohohoho