<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

AUGUST

Ini adalah majalah kesukaan aku sekarang.Bukan lagi National Georaphic ataupun Time.Aku sudah terlalu tua untuk membaca majalah-majalah ilmiah sebegitu lagi.Sekarang,aku cuma perlukan bahan bacaan yang ringan lagi santai.Apabila kebosanan di dalam kereta,atau selepas makan tengahari.Inilah majalah yang aku belek-belek untuk mengisi waktu.Ada 3 benda utama~yang membuatkan aku suka dengan majalah ini.Ianya adalah Artikel-Iklan dan Editorial photography.Bagi aku,jika sebuah majalah itu mempunyai kesemua 3 faktor ini.Ianya memang sesuatu yang berbaloi untuk dibeli.

“AUGUST”

  1. Blogger Zamri Says:

    Absolutely true. Me beli fashion mag is more to the photography actually. Coz fashion photography had its own story to tell...more about life. :)

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Zamri~setuju :-)    iklan dan editorial mmg memberi banyak sumber 'Inspirasi'.