<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Al-Fatehah

Bila aku bangun besok pagi nanti.
Kerna kamu memang tiada malam ini.
Waktu petang tadi~kau telah berlalu pergi.
Saat aku perlukan kamu setiap pagi.

“Al-Fatehah”

 1. Blogger Aisumi Chan Kawa'i Says:

  Tahziah ye :-) al-fatihah utk beliau..

 2. Blogger *Arr Says:

  Guruku baru saja khabarkan tentang cerita al-Fatihah~

 3. Blogger Wani Says:

  Siapa? Siapa?? Apapun, al Fatihah.

 4. Blogger Muhammad Says:

  Aisumi~Terima kasih,kerna sudi berkongsi doa.

 5. Blogger Muhammad Says:

  Rin~Salam


  :-)


  Al-fatehah,mmg mempunyai banyak cerita.

 6. Blogger Muhammad Says:

  Wani~Seorang teman,dari masa silam.

  Moga ada ketenangan untuk beliau di sana.

  Terima kasih