<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12 jam

12 jam = 
Membersih+Mengecat+Makan+Main game on9+Mengecat lagi+Zzzzz+Susun perabot semula.
Ahhhh satu hari di hujung minggu yang paling memenatkan.Selamat tinggal 'Dark Coffee'.

“12 jam”

 1. Blogger Aisumi Chan Kawa'i Says:

  nice.. cantek bilik kamu~ ^_^

 2. Blogger l.u.q Says:

  lawa der...wah pasni leh wat ID la hehhe..watchout Eric Leong hahaha..

 3. Blogger Muhammad Says:

  Cik Aisumi~Cantik ?Err..sebenarnya ada banyak lagi yg perlu dibuat.

 4. Blogger Muhammad Says:

  L.u.q~Hurmmm....rasanya me tiada bakat disitu.Tapi,tak salah kan mencuba pada diri sendiri dulu.

 5. Blogger Zamri A. Says:

  waaah! bersih! :D
  *kaler baru ker?

 6. Blogger Muhammad Says:

  zamri~yups,dulu dark coffee...sekarang 'blue macaron'.

 7. Blogger Sis AI Says:

  Waaah.. Lawanya bilik!
  Bestnyaa! Tringin nk bilik mcm ni. Ahh, bestnya..

 8. Blogger Muhammad Says:

  sis Al~yang penting warna dinding.Itu sahaja.Macam me,me suka untuk penuhkan bilik dengan barang-barang yg lebih personal.