<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

MicMacs

Sehari suntuk aku berpusing-pusing di dalam Summit USJ.Mencari DVD filem 'A Very Long Engagement',karya pengarah perancis Jean-Pierre Jeunet.Tetapi selepas 3 jam menjelajah ke setiap ceruk dan pelusuk kedai.Aku cuma menjumpai karya terbaru beliau iaitu 'MicMacs' ( Keluaran pada tahun 2009 ).Walaupun di hati ini terasa berasa sedikit hampa.Namun selepas menonton filem ini.Aku berasa sangat berpuas hati sekali.Dengan plot cerita yang sangat pelbagai dan original.Ditambah pula dengan warna-warni dunia sureal,yang dizahirkan dengan baik oleh Jeunet.Oh,aku memang sudah jatuh cinta dengan hasil kerja beliau.Aku rasa,jeunet adalah diantara pengarah terbaik pernah wujud pada era ini.Walaupun aku tidak pernah menonton karya-karya terawal beliau.( Hasil kerja pertama yang aku nonton adalah Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ).Namun walau hanya berdasarkan dari menonton Amelie saja.Penilaian aku terhadap hasil kerja  pengarah ini,tetap sebuah pujian yang tinggi melambung.Aku menonton 'Amelie' hampir lebih dari 50 kali.Aku rasa itu sudah mencukupi,untuk menunjukan betapa bagusnya hasil penulisan dan arahan Jeunet.Beliau berjaya menjadikan setiap scene didalam filem beliau~seumpama sebuah gambar/lukisan bergerak yang penuh cerita.Sudah tak ramai,pengarah filem yang mempunyai bakat sebegini.Aku sudah pun habis menonton 'MicMacs'.Pencarian aku akan bermula sekali lagi.Kali ini,aku mahu mencari 'Delicatessen'-'The City of Lost Children' dan sudah tentu sekali 'A Very Long Engagement'.Yay,semoga aku ketemu semua filem-filem hebat ini.

“MicMacs”