<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Setahun

Selepas hampir setahun aku duduk menunggu,akhirnya pokok ini meriah berbunga semula. Di bawah panas terik matahari pagi.Bunga-bunga kuning kembali kembang merimbun.Selama ini,aku ingatkan pokok ini~sudah berhenti hidup dari mahu terus berkarya.Bulan demi bulan aku menunggu kedunguan.Menanti-nanti bilalah pokok ini akan berbunga semula.Aku ingatkan pokok ini sudah mati dari terus berbunga.Nampaknya jangkaan aku terpeluk satu kesilapan fakta~Kebodohan aku akhirnya sudah mendapatkan jawapan.Pokok ini,cuma berbunga sekali di dalam setahun.Gembira ?Sudah tentulah ya.Kerna aku sudah puas membelai dan menjaga.Dari satu pokok,kini aku sudah ada 4 buah pasu,pokok yang sama.Tak sia-sialah aku menunggu,menyiram,membaja dan membisikan doa.Akhirnya,aku berjaya !!.Aku renung kosong saja,pasu -pasu bunga itu.Aku sudah siram semalam.Hari ini memang tak perlulah.Lagipun aku malas !!~Aku cuma mahu terbaring merenung kosong ke luar.Melayan lagu 'Cintailah Cinta' dari Dewa.Sudah hampir 2 minggu berlalu~aku terbaring kemalasan tanpa mahu membuat apa-apa.Cuaca panas lagi membahang di luar sana~Berjaya membuatkan aku bersifat pasif dan terlalu naif.

“Setahun”