<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pati II

Di bawah bayang-bayang candi yang mengerhana.
Aku berjalan menyusuri kerapuhan bait-bait hikayatnya.
Tiada apa lagi yang masih menunggu~untuk aku puja.
Yang kekal setia~Hanyalah dedebu dan pepasir hitam merapi.

“Pati II”

 1. Blogger reen afny Says:

  awak! tengok tak dunia tersembunyi dekat tv3?? best la, cerita pasal adat resam dari negara lain. mesti awak minat cerita macam tu... memperkenalkan budaya2 yang unik.

 2. Blogger Muhammad Says:

  Reen~me sudah lama tak menonton saluran tv3.
  :P

  Ok,nanti me cuba duduk menonton ya.

 3. Blogger reen afny Says:

  haha yeke. try la tengok. best ;)

 4. Blogger Muhammad Says:

  insya allah,jika ada kelapangan pasti me akan duduk menonton.