<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Beijing

Apabila aku sudah tak mempunyai,apa-apa cerita untuk dikongsikan.
Itu adalah kerna,aku sedang sibuk membaca kisah tentang orang lain.
Ini adalah buku pilihan aku.Untuk dibaca dan dinikmati pada bulan ini.
Sudah tiba masanya mungkin.Untuk aku mengalihkan perhatian ke Timur.
Yups~Aku sudah bosan dengan kesombongan dan kebodohan dunia barat.

“Beijing”

 1. Blogger W. Hidney Says:

  pernah diceritakan tentang kehebatan story buku ni. sedang mencari...

  tolong?

 2. Blogger Muhammad Says:

  Hidney~Me beli di kedai buku popular summit USJ.Harga buku dalam 50.00 ringgit.

  Yups,kamu harus dapatkan buku ini dan baca.Sangat meruntun hati dan perasaan.Mmmg sebuah kisah cinta yang nyata dan agung.

 3. Blogger W. Hidney Says:

  USJ? tak pernah terfikir nak ke sana. mungkin lepas ni kot. thanks ya

 4. Blogger Muhammad Says:

  mungkin di cawangan popular yg lain ada.Cubalah cari. :-)

  sama-sama kembali

  selamat membaca ya.