<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Anak Kecil

- Kamu tahu tak ..apa yang ada di sebalik tembok Kraton ?.
 + Tahu~Di sebaliknya ada semua perkara selain kemodenan.

“Anak Kecil”

 1. Blogger W. Hidney Says:

  nice shot. comel budak tu

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  comel.

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  W.Hidney~Ini adalah kerja seorang teman.Tak sangka,terhasil sebuah gambar yang sangat cantik..dari seseorang yang amat jarang pegang kamera.Itu memang dipanggil 'Bakat'.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz~Ini sahaja 'Abdi dalem' paling muda,me jumpa di dalam tembok kraton.

 5. Blogger ceksumolek's Says:

  comelnye dia! ^__^

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  aisumi~sangat segak bukan ?.Lihat paten kain batik yg dipakai.Sungguh harmonis dan kacak !! :-)

 7. Blogger reen afny Says:

  weee somel gila pakai baju masyarakat jawa....

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  reen~sayang me tak jumpa terjumpa pula,dengan gadis kecil memakai kebaya.Jika tidak,pasti lengkap gambar ini.

  :-)

 9. Blogger reen afny Says:

  aah kan.. lagi lawa kalau ada budak perempuan sekali. lagi2 pakai kebaya. sweet ;)

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  reen~yups

  :-)