<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sapu

Dari tingkap bilik,aku lihat makcik tukang sapu~sangat leka melangsaikan kerja.
Dibakar di bawah panas terik.Sudah tentu,aku faham dan mengerti perasaan dia.
Kerna ketika dahulu~aku juga,pernah berkerja sebagai seorang tukang sapu sampah.
Syukur~Selepas bertahun-tahun berlalu.Aku masih kekal,di dalam berasa rendah hati.
Bermulakan hidup dari bawah~Akhirnya,aku lebih memahami apakah itu erti kehidupan.

“Sapu”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  mesti makcik tu panas.

 2. Blogger Muhammad Says:

  Nisaa~Lebih dari panas dan penat.Moga diberi ketenangan kepada dia,yg sehari suntuk berkerja~untuk keselesaan orang lain.

 3. Blogger Azah Skaliskala Says:

  hidup yang susah di masa lepas jangan dilupakan, sebab itu yang buat kita sentiasa merendah diri, bersyukur dengan apa yang ada sekarang :)

 4. Anonymous Anonymous Says:

  chaiyok2 makcik!

 5. Blogger Muhammad Says:

  cik azah~me tak pernah lupa.
  Sebab jika me lupa,maka sia-sia sahajalah pengalaman waktu susah dan payah itu.

 6. Blogger Muhammad Says:

  Lelaki ini~Yups moga makcik itu..setia dalam melangsaikan kerja.