<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hijau

Kentang~Lobak~Kacang Botol~Tomato dan Sawi.
Sudah hampir setahun,aku cuba menjadi 'si pemakan sayur'.
Yeah~walau ada kalanya..aku 'termakan' juga ayam-lembu dan ikan.
Tetapi,sekurang-kurangnya aku masih setia untuk kekal memakan sayur.
Untuk azam tahu baru.Semoga,aku akan menjadi 'Veggie' sepenuh masa.

“Hijau”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  sedapnyer.... perut tgh lapar nih...

 2. Blogger reen afny Says:

  vegetarian?? hukhuk tak suka sayur. hehe

  eh, lagu blog da tukar~

 3. Blogger Muhammad Says:

  shaz~kerabu kacang botol tu,senang sahaja nak buatlah.resepi pun,me ambik dari google.

  :-)

 4. Blogger Muhammad Says:

  reen~yay,kamu harus cuba.

  :-)