<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Faham

Tiada abjad dan susunan huruf 
Tiada suara mahupun nota bunyi
Tiada Nombor ataupun silangkata
Tiada soalan teka bersulamkan teki...

Yang ada cuma lorekan keluhuran
Yang tinggal adalah garisan abadi
Yang menunggu kekal adalah bayangan
Yang terkini membentuk satu Lukisan

Dan semua orang,akan dapat fahami dengan mudah.
Cinta Teragung~datang dari pengakuan aksi.

'Aku cinta kamu'

Tak akan pernah mencukupi lagi......
dalam menzahirkan perasaan sebenar.

“Faham”