<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunyi

Kala Bulan sunyi~semua mengerti
Sang Surya sunyi~kalian peduli
Aku sunyi...kamu undurkan diri
Tinggal sunyi,terbiar lah sepi.

“Sunyi”

 1. Blogger deQli avem Says:

  sunyi itu seni...
  seni yang seribu penyeksaan...
  seni yang tiada kesukaan...
  seni yang tiada ingin mahukan...
  sunyi...memang ditakdirkan sunyi..

  ...sunyi itu aku...

 2. Blogger deQli avem Says:

  sunyi, temannya hanya kicauan burung...yang tiada juga singgah bertanya khabar...cuma tumpang mendengar, riangnya burung itu..

  sunyi, jangan cemburu...
  sunyi, jangan bersedih...
  sunyi, jangan anggap kamu tiada erti...kamu lebih bererti dari segala-galanya...percayalah sunyi...

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  deqli avem~bagus tulisan kamu.
  :-) Terima kasih,kerna cuba utk memahami.Dan juga kerna mendengar.

  :-)

 4. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  banyak yg lebih sunyi, di luar sana en megat......

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Naem~Sunyi itu..utk dinikmati.

  :-)

  Jangan risau.
  Kerna ada banyak sunyi...utk dikongsikan.

 6. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  sunyi utk dikongsikan?
  seperti apa en megat.

  sb kdg2, rasa terlalu amat sunyi.hmm...

 7. Blogger MORIBAYU Says:

  Naem~Me cuma berkongsikan 'kensuyian'.

  Jika kamu mahu satu,cari sahaja di blog ini.Kamu tak perasankah ?,blog ini...ditulis oleh manusia paling sunyi juga.

  :-)