<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

8 Hari Di Tanah Indonesia

Semalam,sepanjang hari..berlarian di Kota Jakarta.
Hari ini,dan untuk 3 hari yang berikutnya.Aku diam di Yogyakarta.
Selepas itu,terus menuju ke Bandung.Utk 3 hari yang berbaki.
Hey,aku memang sudah jatuh cinta.Cinta yang kekal utk setia :-)
Untuk berlibur dan menghiburkan hati~di Bumi Indonesia Raya.

“8 Hari Di Tanah Indonesia”

 1. Blogger Farazila Says:

  bagus megat..cintailah sepenuh hati spt tiada hari utk esok....jgn pikir org len....hanya kamu..

 2. Blogger Edzlin Says:

  Uihhh Bestnya...Happy Holidays Megat :)

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  lilo-Hurmmm,me tak fikirkan orang lain.Me cuma fikirkan,ttg semua orang.

  :-)

  see,me dah colour blue macam stich today.

  Hohohohohoh

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  edz-:-) salam bercutiiiiiiiiiii utk kamu juga !!

 5. Blogger RAWNA Says:

  dtg tak ckp pon :P

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  k.A-yups,sama teman lain di Jakarta pun.Me tak bagitau.Tak pa,indonesia sudah jadi menjadi destinasi paling me suka utk tuju setiap tahun.

  :-)