<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mimpi

Mimpi~cuma ditonton,oleh seorang penonton setia.
Walau sebanyak mana pun,mimpi kamu punya tema.
Penamatnya tetap berakhir-dengan penutup yang sama.
~'Dan Kita pun..membuka mata,terjaga dan cuba mengingati'.
Sangat sia-sia bukan.Kerna:Mimpi memang sangat membosankan.

“Mimpi”

 1. Blogger nufab Says:

  mimpi paling menyeronokkan lahh~ :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  nufab-Mimpi mmg seronok.
  Tapi,ianya berakhir.Bila kita cerita keseronokan mimpi itu.Orang akan pintas kata,dan cakap~

  "Ala mimpi jerk pun".

  :-(

 3. Blogger nufab Says:

  hahaha...true.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  nufab- :-)

 5. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  mimpi ada org ckp, terjadi bila urusan dunia di siang harinya x selesai.org la ckp, sb tu sampai terbwk2 ke dlm mimpi.

  tapi,
  mcm en megat cakap, mimpi akn berkahir,xkiralah seindah mana pun!
  cuma naem terus mengharapakn,
  untuk dpt mimpi indah setiap malam,
  walaupn x semua jadi kenyataan

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  :-) mimpi bukan tentang perjalanan.Tapi,tentang..bagaimana kamu melalui mimpi itu.