<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hari

Apa yang berlaku,pada hari ini..
~Akan berlaku lagi,pada semalam.

“Hari”

 1. Blogger md.azrin md.nazri Says:

  ..kita ambil sisi positif dr setiap apa yg berlaku..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  azrin-satu peringtan utk diri sendiri.Apa yg kita buat hari ini.Tak semestinya,mempengaruhi masa depan.Tapi apa yg berlaku semalam,lebih kekal dan terjamin,bukan ??.

 3. Blogger md.azrin md.nazri Says:

  mungkin, semalam sy berduka..sy buang rasa kecewa,
  mungkin, semalam sy bahagia..sy susun rasa gembira,
  yang pasti,
  utk elak hari esok terus kecewa,
  utk sambung hari esok kekal gembira,
  sisi yg gelap, sy hindari.
  sisi yg jelas, sy contohi!

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  nice !!
  :-)