<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Puas Puasa

Kenapa perlu menunggu,selama 30 hari.
Hanya untuk menerima satu 'Kemaafan'?.

“Puas Puasa”

 1. Blogger solomolo Says:

  Salam Ramadhan & Selamat Menunaikan Ibadah Puasa...

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  solomolo-salam :-)

 3. Blogger miss frog Says:

  ksababaran mnanti slma 30 hari..adalah 1 kpuasan..
  Slmt bpuasa...:)

 4. Blogger ceksumolek's Says:

  salam ramadhan :) selamat berpuasa kamu..

 5. Blogger jejaka anggun Says:

  sebab ada lagi 9 bln utk membuat laha dan keji...

 6. Blogger W. Hidney Says:

  salam ramadhan

 7. Blogger MORIBAYU Says:

  misz frog-yups.

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik Aisumi-Yeah,selamat utk kamu juga ya. :-)

 9. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-bahahahahahaha,betul.

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  W.Hidney-Salam Ramadhan utk kamu juga.

 11. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  en megat, selamat berpuasa!

  xperlu tunggu 30hari pn,
  sb setiapa hari, kita boleh saling memaafkan.
  TAPI, nilai MAAF sangat sukar diungkapkan, bila kita sgt2 memerlukan.

 12. Blogger MORIBAYU Says:

  naem- :-)

  selamat menyambut ramadhan.