<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jalan

Bila orang bertanya,aku berada di pihak yang mana.
Aku cuma jawap:"Lihatlah di mana,aku tegak berdiri".
Dan mereka terus membuat penilaian~'Oh,kau di pihak sana'.
*Bodoh~Aku bukan di pihak sana.
Aku'kan berdiri,di atas diri sendiri.

“Jalan”

 1. Blogger ceksumolek's Says:

  lebih baik berpihak pd diri sndri dari berpihak pd mereka yg kita tak pasti.. eh? :P

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik Aisumi-Ideologi,macam virus.

  Tak kiralah,apa niat sekalipun..ianya ttp mempunyai tujuan yang sama.
  Merebak mejangkiti~kepada semua orang.

  Ada orang akan menerima dengan hati senang.Ada yang akan duduk menentang.
  Dan ada pula,yang buat tak tahu.

  Tetapi,untuk mereka yg mahu berfikir.Mereka akan cuba fahami,dan akhirnya membuat pendirian tersendiri.

  Di akhirnya,ianya bukanlah ttg ideologi.Tetapi,bagaimana kita menghadapi situasi ini.

 3. Blogger miss frog Says:

  yup...bkn hidup ats telunjuk org...bebas tnpa arahan tp mgikut pgangan...my life,my way my right...:)

 4. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  berdiri di atas kaki sendiri,itu yg terbaik,tanpa perlu susahlan sesiapa,cuma ada rasa lebih tanggungjawab kpd diri sendiri.i love myself.a,cuma ada rasa lebih tanggungjawab kpd diri sendiri.i love myself.

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Miss frog-Jika kamu benar-benar mahu buat kebaikan.Kebaikan yang terbaik,tak akan meninggalkan kesan calar.

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Nae-Cinta itu buta,dan cinta pun mencintai dirinya sendiri.