<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Adil

Aku tak suka nak mengadili orang~kerna,Itu bukan fitrah aku.
Sebab suatu hari nanti,aku juga akan diadili.Dan yang lebih menyakitkan hati...
~Aku akan menghadapi hari itu.....tanpa kamu.

“Adil”

 1. Blogger cik marikh Says:

  yep, betul tu, siapa kita untuk mengadili...ada lg kuasa yg besar, Maha adil lg bijaksana...

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Mis marikh-Bagi me,dunia ini singkat saja.Jika kita habiskan,untuk menghukum.Jadi,bila masanya...kita mahu mencintai ??.

  Hari ini,semua benda menjadi mangsa keadilan tanpa mata.

  Semua mahu...di posok,jadi mangsa.
  Fitnah dan suara,melolong di merata.

  Aduhai....dimanakah rasa cinta ??.

 3. Blogger miss frog Says:

  jika semua hati seperti hatimu..hmmm..

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  miss frog-semua orang ada hati,seperti ini.

  cuma mereka sorokan terlalu jauh...ke dalam dada.