<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Memori

Gambar jika simpan saja,didalam lappy.
Memang sangat tak berguna..dan sia-sia.
Tetapi,selepas di cetak dan dibingkaikan.
Setiap ruang,pasti akan di penuhi....
 'M e m o r i'.

“Memori”

 1. Blogger iKhRam Says:

  subhanallah
  memang indah..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Ikhram- :-)

 3. Blogger husna Says:

  oh saya sudah lama tak mencetak.
  membingkaikan lagi lah lama.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik Husna-Ala tak perlulah,nak cetak semua sekali.Mulakan dengan yang,paling penuh kenangan dulu.

  Cubalah...

 5. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  sgt2 setuju!
  naem pn, byk sgt dlm lappy,dan sgt2 sikit yg 'dicuci' dan di bingkaikan...

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  nae-pergi cuci lah.Nanti berhabuk saja,jika disimpan lama..dalam lappy.