<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cetak

Sedang mencetak-cetak sendiri gambar.
Untuk jadi hiasan,di dalam bilik studio.
Hurmm..aku patut lebih rajin,mencetak.
Jika tak,semuanya akan kekal~Jadi memori.

“Cetak”

 1. Blogger miss frog Says:

  harus dicetak..miss frog nak mengembara ke dalam gambar2...

 2. Blogger Muhammad Says:

  Misz frog-Sabar ya,me sedang usahakan ..untuk siapkan buku ini.Secepat yg mungkin.Semoga,kamu pun boleh mengembara di dalam gambar-gambar itu.

 3. Blogger jejaka anggun Says:

  yer lah... dah lama x main kolaj2...

 4. Blogger Muhammad Says:

  Shaz-Apa lagi ?? cepat pergi gunting-koyak-dan tampal menampal.

  ada lagi ke ? orang membuat kolaj di tahun 2011 ini ??.