<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2 Bulan saja lagi.

10 orang-3 bandar Kota-2 kumpulan-7 hari
...
Bhinneka Tunggal Ika

“2 Bulan saja lagi.”

 1. Blogger iKhRam Says:

  kurang jelas..

  mahu tnya
  sebab ingin tahu..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Ikhram-Owh,me ada trip percutian selama seminggu.Bersama-sama teman ke jakarta-bandung dan Yogyakarta.

 3. Blogger ceksumolek's Says:

  wahhH~ seronok cuti cuti.. mesti tangkap gambar byk2 lagi :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  aisumi-yups,me dah tak sabar dah.Nak kerja semua siap.Sebelum pergi bercuti !!! yay.

 5. Blogger Nad. Says:

  Yeayyyy, tak sabar nak shopping, nak tangkap gambar, nak gala dinner. Wootss wootsss tak sabar gila! HAHAHAHA

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Nad-Naddddddddddddddddddddddddddd !!.Me pun sama.Rasa macam nak tunda,dan bawak ke minggu nieh jerk.Hahahahahhahahaah.


  :-)