<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

KeLuar

Hari ini,sepatutnya aku patut pergi ke Central Market.Ada kerja-kerja yang harus disiapkan segera.Termasuk  mengambil berapa keping gambar,untuk satu projek terbaru.Tetapi,kerana hujan telah pun turun dengan lebatnya.Maka plan itu ,terpaksa dibatalkan saja.Hurm,aku baru berkira-kira..mahu ke galeri dan kedai buku.Ada barangan alat tulis,yang perlu dibeli.
Malam tadi,aku memang geram.Kerana sedang ada mood,untuk siapkan kerja dan design.Ada pula,alat-alatan yang tak cukup.3-4 buah batang Pen lukis sudah kehabisan dakwat.Dicampur pula,dengan kelupaan,dimana aku meletakan pembaris.Terus,mood aku hilang.Stencil Paper pun,sudah kehabisan dari stock.Yay~Kesibukan diri,dengan kerja.Membuatkan aku amat lupa,nak pergi membeli stock-stock baru.Akhirnya,aku tutup saja lampu.Layan lagu dan terus tidur awal.Disebabkan,terpaksa duduk di rumah saja hari ini.Aku terus buat,secawan tea panas.Kemudian duduk-duduk leka di tingkap.Dan melihat keluar.

“KeLuar”

  1. Blogger mentega^^terbang Says:

    mungkin kamu ingin mengambil mood untuk keluar...

    hmmm :)

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Butterfly-yups....keluar,berlari dan gembira.Siapa yang tak mahu ??.