<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Musim Panas yang baru.

Aku cuma mahu pergi ~Bercuti~Berenang-Berehat.
Ini adalah waktu terbaik,untuk merehatkan diri.
Selamat Tinggal Kota Lumpur.

“Musim Panas yang baru.”

 1. Blogger nufab Says:

  cantik! suke giler bokeh... :D

 2. Blogger Muhammad Says:

  Cik Nufab-Owh,terima kasih.Me snap pagi tadi.Sebelum masuk kerja.

  ps:nak e-mail kamu boleh ??.

 3. Blogger nufab Says:

  nufab90@yahoo.com

 4. Blogger euan Says:

  Cik Nufab-Owh...tq.

  :-)

 5. Blogger Aisumi Chan Kawa'i Says:

  tak sabar nak berpicnic ahad nih ^_^ hirup udara segar.. lari sekejap dari hiruk pikuk kota..

 6. Blogger Muhammad Says:

  Cik Aisumi-Hati2 di jalan raya ok.
  Yups,ada masanya.Kita perlu lari,dari kesibukan dan kejelakan.Hidup di kota,mmg serabut.
  Bila pergi bercuti.Mmmg....sangat tenang jiwalah.