<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Natural

Kenapa kita perlu paksa,si anak-anak kecil.
Menjadi manusia beremosi sejuk-beku-kaku
Sama Seperti kita sekarang ???.
Kita patut biarkan mereka.
Menjadi Malaikat di bumi.
Sama seperti kita dulu !!!.

“Natural”

 1. Blogger W. Hidney Says:

  simple... but dalam maksudnya

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Hidney-

  :-)

 3. Blogger WanFadhilah Says:

  kanak2 tak boleh dipaksa sangat, makin dipaksa, makin memberontak.. nice pic :D 1001 makna disebalik gmbr tu.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Wan-Yups,me setuju.

  Kerana kanak2 harus jadi kanak2.
  Biarkan mereka membesar tanpa kongkongan ideology kuno.
  Ada ibu-bapa,mahu anak2 jadi mini-model diri mereka.Sangat2 menyedihkan,bila lihat ada kanak2,terpaksa membesar di dalam bayang ibu-bapa sendiri.