<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Untuk kamu

Tuhan jadikan kita semua..dari tanah.
Supaya,cinta itu subur dan tumbuh.
Tanpa mengenal masa atau siapa. 


Tapi,kamu bukan dari tanah.
Dan aku tak mengenal cinta itu..dengan jelas.
Mungkin ini takdir-Nya.Sirah kita tertulis begini.
Kita hanya berjumpa-Bersama.....dan berakhir saja. 


'Aku cinta kamu'


Aku pernah lafazkannya.
Waktu aku tersenyum~Melihat kamu.
Pada jam terakhir kita bertemu.

“Untuk kamu”

  1. Blogger princess Says:

    ayat yang menarik....

  2. Blogger Muhammad Says:

    P-Terima kasih kembali.

    :-)