<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hadiah

10 Tahun yang lepas.Aku tak tahu pun,yang mereka wujud.
4 Tahun yang lepas.Aku tak ingat pun,nama penuh mereka.
Tetapi 2 hari yang lepas~Selepas beratus hari..kami berkawan.
Mereka adalah saat,minit dan jam~Di dalam kehidupan seharian aku. 

“Hadiah”

 1. Blogger i'm shin... i'm inesen Says:

  sahabat yg baik adalah hadiah paling beharga dalam kehidupan kita.. hormati mereka ketika ada.. hargai mereka bila tiba masanya.. di saat mereka meninggalkan kita.. buat selamanya..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Shin-Yups,akan sentiasa menghargai .Kerna mereka adalah hadiah yang terbaik...dari Nya.

  :-)

 3. Blogger Nad. Says:

  That is really sweet of you megs, really :)
  Congrats to joey and happppyyyy birthday to kak amy :D

 4. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  megatttt...
  thx for everything...
  friendship kita sangat berharga kan...

  speechless...

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Misz T - Errrrrr,siapa cakap me tak MANIS ??.hohohohoohoh.

  Ya,kawan-kawan sahaja yg me ada kat dunia nieh.Yay,sudah tentu me sayang n akan menghargai mereka.Dengan cara yg me tahu.

  Kak Amy-Kerana Diri mu,begitu berharga.

  :-)