<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Musim Panas mengetuk pintu..sudah.

Musim Panas sudah pun bermula.
Inilah masa yang paling terhebat,untuk..
~Berenang dan terapung di kolam.Melihat awan putih yang hanyut di langit biru cerah.
Sambil menikmati ice-cream coklat mencair.Aku cuma mahu sendirian,buat masa ini.


Aku memang suka musim panas.
Ini waktu-waktu paling terbaik..
Untuk mengeringkan air mata.

“Musim Panas mengetuk pintu..sudah.”

 1. Blogger asybedazzle Says:

  tempting! hehe.

 2. Blogger Muhammad Says:

  Asybedazzle-Musim panas ini,memang membuat me mengidam ice-cream~sepanjang 28 jam sehari.

 3. Blogger Dasuki D5T7 Says:

  aiskrim!
  aku menikmati kelazatannya xkira panas atau hujan!apatah lagi perisa coklat!

 4. Anonymous Anonymous Says:

  juga amat memerlukan musim panas utk mengeringkan air mata...tp musim hujan yg tiba juga berguna sbg penyamaran ketika air mata terus n terus menitik...:)

 5. Blogger Muhammad Says:

  Dasuki-Wow !!,kamu memang bergigi manis.Me suka juga,cuma waktu musim panas.Me lebih menghargai ice-cream..sangat lebih,dari musim yg lain.

  Anon-Menangis dalam hujan..tiada siapa pun yang tahu,bukan ??.

 6. Anonymous Anonymous Says:

  yup...and dat's makes the rainy season so special...:)

 7. Blogger Muhammad Says:

  Anon-Yups.