<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ritual II

Sudah hampir 3 bulan 10 hari~Aku tak melakukan,semua perkara di bawah.
Swimming-Berjogging-Melukis di atas canvas-Potong rambut pendek & pakai Cermin Mata.
Owh,aku sudah mulai rindu.Untuk membuat semula,semua perkara-perkara di atas.

“Ritual II”

 1. Blogger Deqna Says:

  wah, me dah kembali :)

 2. Blogger iKhRam Says:

  alamak, nampak muda la.. nampak sebaya la kita sekarang.. hehehe

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Deqna-Kembali kepada rutin harian yang biasa.Sekarang,adalah masa untuk diri sendiri.Me dah penat,hidup untuk orang lain.

  Ikhram-Errrrr,mungkin..me lagi muda ??.

 4. Blogger nufab Says:

  wahhhh~ pegi pameran lukisan,

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Nufab-Huik,galeri melaka sahaja.