<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Syurga Rahsia

Ketika kamu duduk membaca ayat-ayat ini.
Aku masih lagi,melangkah berpusing-pusing.
 Dari satu bilik ke bilik yang lain...tanpa jemu.
Setia dalam merakamkan setiap sisi-sisi ruang.
Semuanya bagi aku,adalah amat mengagumkan.
Jika Syurga itu,adalah sebuah rumah.
 Nampaknya~Aku telah 'terjumpa' satu.

“Syurga Rahsia”

 1. Blogger iKhRam Says:

  anda dah terjumpa satu..
  tu kira dah bertuah..
  semoga saya akan bertemu yang ke duanya.. hahaha!!

  semoga mudah kita bertemu syurga yang hakiki.. seperti yang telah dijanjikanNya.. insyaAllah

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Ikhram-Semoga Berjaya.

  :-)
  Jangan berhenti mencari ya.